Projekt CVVOZEPowerLab

Název projektu: Výkonové laboratoře CVVOZE – modernizace výzkumné infrastruktury
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita: IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001638
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Zahájení realizace projektu: 1.1.2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Hlavní řešitel projektu: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Celková výše finanční podpory: 27 038 476,02 Kč, z toho příspěvek EU 22 982 704,61 Kč, příspěvek státního rozpočtu ČR 2 703 847,60 Kč a vlastní financování 1 351 923,81 Kč.

Záměrem projektu je doplnění stávajícího výzkumného zaměření výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab o nové výzkumné aktivity a s tím spojené rozšíření přístrojového vybavení pro realizaci špičkového výzkumu a vývoje v oblasti elektroenergetiky, zejména pak v oblastech vypínání velkých proudů, elektromagnetické kompatibility a precizní diagnostiky izolačních materiálů pro vysoké napětí.

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků obecně v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací
výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab a rozšířením stávajícího výzkumného programu centra CVVOZE o dvě nové aktivity v souladu s aktuálními výzkumnými směry v oblasti udržitelné energetiky,
které vychází z nových požadavků na prvky elektrických sítí pro elektrické sítě nové generace (tzv. SmartGrids) a v souladu s novými požadavky výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab.
Bude se jednat o tyto nové aktivity realizované v rámci stávajícího výzkumného programu centra CVVOZE „Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie“:
1) Sledování pronikání par konstrukčních materiálů do objemu elektrického výboje.
2) Precizní diagnostika vysokonapěťových kabelů a kapalných dielektrik.