Otevřený přístup

Výkonové laboratoře CVVOZE (CVVOZEPowerLab), jejichž provozovatelem je Vysoké učení technické v Brně, jsou ve smyslu zákona 130/2002 Sb. velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace (VI). V rámci účelové podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí VUT v Brně otevřený přístup k technologiím laboratoří pro účely výzkumu, vývoje a inovací (tzv. open access).
Otevřeným přístupem v VI ke CVVOZEPowerLab se rozumí: „Možnost provádět výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na pracovišti CVVOZEPowerLab s využitím technologie laboratoří a odborné a technické podpory pro tyto činnosti ze strany provozního a výzkumného personálu laboratoří.
Otevřený přístup se poskytuje v rozsahu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přidělení účelové podpory. Přístup je určen pro jednotlivce nebo organizace z České republiky i ze zahraničí. Otevřený přístup umožňuje provádět i studentské experimentální práce, zejména v rámci disertačních, diplomových nebo bakalářských prací.

Obecné zásady pro poskytnutí otevřeného přístupu

Provozovatel VI poskytuje otevřený přístup VI nediskriminačně všem uchazečům se zachováním stejné možnosti přístupu. V případě zájmu dvou nebo více zájemců o stejný termín, bude použit princip „kdo dřív požádá o přístup, ten měří“.
Žadatel musí s dostatečným předstihem (nejméně 2 měsíce předem) požádat o umožnění přístupu spolu se specifikací technických požadavků na realizaci experimentu a návrhem termínu realizace experimentů.
Žadatel musí na požádání provozovatele doložit, proč, jak a za jakým účelem chce VI využívat, aby pověření pracovníci VI měli možnost prověřit, zda plánované výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti jsou v souladu s pravidly poskytování otevřeného přístupu k VI.
Provozovatel VI uzavře před započetím výzkumných, vývojových nebo inovačních činností s žadatelem dohodu o způsobu prezentování výsledků a práva duševního vlastnictví k výsledkům. V dohodě o právech k duševnímu vlastnictví se zohledňuje typ, množství, náročnost výzkumných a vývojových prací a podíly uživatele a poskytovatele na těchto pracích. Ujednání se sjednává individuálně s každým uživatelem VI.

Způsob podání žádosti o poskytnutí otevřeného přístupu

Zájemce o poskytnutí otevřeného přístupu připraví žádost o přístup k VI (ke stažení), kterou zašle e-mailem na adresu: toman@vut.cz.

Žádost o poskytnutí otevřeného přístupu projedná nejprve vedoucí CVVOZEPowerLab s vedoucím příslušné laboratoře z pohledu technické realizovatelnosti experimentu. V případě neúplných informací je žadatel požádán o doplnění.
Následně je žádost postoupena International Advisory Committe k posouzení vědecké úrovně návrhu.
Vyrozumění o umožnění nebo zamítnutí žádosti, přidělení času a doby přístupu bude provedeno do 1 měsíce od data doručení úplné žádosti.
Při přidělení rozsahu i doby přístupu budou brány v úvahu návrhy žadatele, ale provozovatel VI má právo přidělit rozsah i dobu přístupu dle vlastní úvahy.

Práva a povinnosti uživatele otevřeného přístupu

Uživatel otevřeného přístupu má právo bezplatného přístupu k technologii VI včetně odborné a technické podpory potřebné pro fyzickou přípravu a realizaci experimentu ze strany provozního personálu VI. Podpora nezahrnuje cestovní náklady, ubytování a diety. Tyto musí být pokryty žadatelem. Vzniknou-li provozovateli VI další náklady s otevřeným přístupem uživatele, může provozovatel VI požadovat uhrazení těchto nákladů po uživateli. Tuto skutečnost musí oznámit provozovatel uživateli co nejdříve, nejpozději před započetím vývojových a inovačních prací.
Uživatel otevřeného přístupu musí nejpozději do 2 měsíců od ukončení činnosti zaslat písemnou zprávu o průběhu výzkumných, vývojových nebo inovačních činností. Zprávu je nutné zaslat v elektronické formě na adresu: toman@feec.vutbr.cz.
Uživatel otevřeného přístupu má povinnost uvádět ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích odkaz na CVVOZEPowerLab jako zařízení velké výzkumné infrastruktury na kterém byly prováděny výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti.
Uživatel otevřeného přístupu má povinnost předat provozovateli CVVOZEPowerLab kopie všech výzkumných zpráv a vědeckých publikací všech typů, které byly vytvořeny s podporou otevřeného přístupu k VI. Kopie zpráv je nutné zaslat v elektronické formě na adresu: toman@vut.cz. Výzkumné zprávy je nutné předat nejpozději do 2 měsíců od vypracování zprávy, u vědeckých publikací nejpozději do 2 měsíců od vydání publikace.