Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie

Výzkumná a vývojová činnost je z pohledu dlouhodobého a střednědobého horizontu založena zejména na vlastních projektech základního a aplikovaného výzkumu vycházejících z vývoje oboru a ze státní energetické koncepce, z pohledu krátkodobého horizontu pak zejména na řešení přímých zadání z průmyslu v rámci smluvního výzkumu.

Udržitelná elektroenergetika jako součást udržitelné energetiky patří k hlavním prioritám každé moderní společnosti a je také zahrnuta v prioritách výzkumu a vývoje jak ČR, tak EU. Dynamický rozvoj energetického mixu spočívající zejména v diverzifikaci zdrojů a v rostoucím podílu distribuované výroby na úkor velkých zdrojů přináší nové technické problémy, které jsou současně výzvou pro výzkum a vývoj v této oblasti.

Hlavní cíl v oblasti udržitelného rozvoje zdrojů elektrické energie spočívá v minimalizaci dopadů na životní prostředí, z čehož v dlouhodobém výhledu vychází kombinace elektráren jaderných, vodních, slunečních a spalujících biomasu. Jako nutná systémová podpora zejména v krátkodobém výhledu zůstávají plynové zdroje. Spojujícím a často i integrujícím prvkem mezi výrobou elektrické energie a její spotřebou jsou elektrické sítě různých úrovní v závislosti na připojovaných a odebíraných výkonech. Již zmíněný rostoucí podíl zdrojů malých výkonů připojovaných do nižších úrovní napětí elektrizační soustavy přináší nové potřeby regulace, řízení a diagnostiky. Neméně důležitým prvkem je také efektivní využívání získané elektrické energie. Úspěšné řešení energetického managementu budov spočívající zejména v účinné spolupráci energeticky efektivních systémů vytápění, chlazení a osvětlení tvoří významný potenciál pro úspory elektrické energie, které jsou velmi významné pro udržitelný rozvoj společnosti.

Náplní tohoto výzkumného programu je výzkum nových technologií v oblasti spolupráce různých typů zdrojů v energetickém mixu, dále výzkum nových algoritmů pro řízení a optimalizaci procesů a výzkum nových metod a technologií pro diagnostiku a měření v celém řetězci výroba-přenos-distribuce-užití elektrické energie.

Základní zaměření:


Vedoucí výzkumného programu:

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.

email: toman@vut.cz