Nové koncepce a strategie řízení elektroenergetických systémů

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie významným způsobem ovlivňuje provoz a rozvoj celé elektrizační soustavy. Další očekávaný vývoj těchto obnovitelných zdrojů vyžaduje úpravy a opatření v elektrizačních soustavách, a to jak v oblasti síťového vyvedení výkonu těchto zdrojů, tak v oblasti regulačních služeb v elektrizační soustavě.

Výzkum se orientuje na hledání nových přístupů k modelování energetických systémů, neboť stávají metody numerického modelování a simulací narážejí na problém enormní zátěže jednak ve fázi definice modelů a jednak při vlastních výpočtech. Nové koncepty vycházejí z tzv. multidoménových simulacích s respektováním sdílení energie nejen v podobě elektrické, ale i tepelné, mechanické, magnetické, pneumatické či hydraulické. Místo tvorby globálních rozlehlých modelů se hledají možnosti distribuce výpočtů pro menší celky, využití grid computingu pro řešení náročných úloh apod.